GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.

Join the forum, it's quick and easy

GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.
GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ASİMİLÂSYON VE EĞİTİM/ALİ AYDIN

Aşağa gitmek

default ASİMİLÂSYON VE EĞİTİM/ALİ AYDIN

Mesaj tarafından pomaklar.com Paz Mayıs 16, 2010 1:49 pm

ASİMİLÂSYON VE EĞİTİM/ALİ AYDIN

«Çocuklarımıza en güzel şeyleri öğretmeliyiz. Onlar bizim uğraşımızın çiçeğidir.»A. Cabral

IRK AYRIMI POLİTİKASININ YORUMU : İKİ FARKLI YAKLAŞIM

Dar siyasal kullanımı ile «Irk ayrımı» genetik ve biyolojik ölçütlerle insanların kapalı davranışlar oluşturarak, diğer insanlar üzerinde baskı unsurları yaratmaları olarak bilinir. Bu baskı unsurları, ulusal değerlerin ele geçirilmesi, dili, kültürünün tanınmaması,ekonomik ve insan olarak aşağılanıp, dehumanizasyon (insanlıktan çıkarma) şeklinde çeşitlilik kazanır. Bu yorumu ile doktrinleşen ırk ayrımı politikası renk, kafa yapısı… gibi genetik kökenli olduğu için baskı altında tuttukları insanlar ile kendilerinin ilişkileri, toplumsal kurumları birbirine kapalıdır. Üstün ırkın dejenerasyona uğramaması için kapalı ilişkilerin doğal sonucu olarak, fizik kaynaşma ortamı yaratılmadığından asimilasyoncu etkinlikler yüksek derecede sosyo-kültürel bütünlük sağlayamaz.

Örneğin Güney Afrika’daki ırk ayrımı politikası (Aparteit) ile Hitler’kı Yahudi halkına karşı giriştiği baskı uygulamaları.Diğer yandan genetik ve biyolojik kökenli olmayan ırk ayrımı politikası ulusal baskı ile yer değişitirerek, birbirine kapalı toplumsal ilişkiler değil, birbirine açık kaynaşma ortamı yaratarak, asimilasyoncu yöntemler geliştirirler. «Irk» faktörünü gözönüne alan ırk ayrımı politikası, diğer ırkı dışlar ki, ırk ulusların oluşumunda belirleyici bir faktör değildir. Ama ulusal baskının hakim olduğu «ırk ayrımı» politikasında diğer ulus içe alınarak asimilasyona tabi tutulur.

Sömürgeci güçler ile sömürge uluslar arasındaki toplumsal çözülmenin oluştuğu dönemlerde baskı yöntemleri açık ve katıdır. Böyle çözülmenin yaratılmadığı dönemlerde ise; sömürgeci güçler baskı yöntemlerini değiştirerek asimilasyon süreçleri geliştirirler.Bu yakınlaştırma, açık baskıların olmaması ile haklı gösterilemez.Çünkü o ulusun toprak ve ekonomik birliğini sömürgeleştirilmiş,dil ve kültürü asimilasyona tabi tutulmuş, böylece o ulusum tarihselgelişimi durdurulmuştur.

FİZİK KAYNAŞTIRMA VE ASİMİLÂSYON SÜRECİ

Sömürgeci hakim güçler, siyasi olarak sindirdikleri, ekonomik olarak bağımlı kıldıkları ulusları, kültürel olarak eritmek için fizik kaynaştırma yöntemleri geliştirirler. Bu yöntemlerde amaç; ezilen ulusun bireylerini kendi kapalı toplum ilişkiler.nden koparıp sömürge ilişkilerinin yoğun olduğu yerleşim alanlarına yerleştirip, hakim sömürgeci kültürle «yüzyüze ilişkiler» yaratmaktır. Zorunlu yerleşim olgusu, şehiri çekici kılmakla oluşturulan göç, merkezi yerlerde yaptırılam bölge okulları ve bu okullarda zorunlu öğrenimi çekici kılmak, eğitimde hareketliliği hiyerarşik olarak kısıtlamamak,ulaşımı geliştirmek, şehirlerde pazarlama etkinlikleri yaratmak bütün bu çalışmalar ezilen ulusun bireylerini kendi öz kültürlerinden koparıp sömürgeci ulusun kültürüyle donatmanın organize olmayan yaygın asimile etkinlikleridir.

Hakim sömürgeci güçler fizik kaynaştırma yöntemiyle farklı psiko-sosyal kültür ortamlarını birbirine yakıınlaştırıp, tampon bölgeler vasıtası ile asimilasyoncu geçişler yaratırlar.Kendi tarihsel deneyimleri içerisinde birsürü alışkanlıklar edinen, duyuş ve düşünüş ortamı içerisinde «Senli-benli» ilişkiler geliştiren öz-ülküler etrafında kaynaşan bireylerin psiko-sosyal şekillenmelerini deformasyana uğratmak için bilhassa fizik olarak onları birbirlerinden ayırıp kendi kültûr-kişilik formasyonlarının denetimi altına alırlar.

EĞİTİMDE ASİMİLASYONCU KURAMLAR

ENTEGRASYON : Örgün eğitim kurumlarında ve yaygın eğitim çalışmalarında ezilen ulusun kültürü sömürgeci ulusların kültürlerinin alt-kültürü, tarım kültürü, geleneksel kültürü diye tanıtılıp içsel bir görünüm verilerek sömürgeci kültürle bağıntılı hale sokulur. İkinci aşamada bütün eğitim etkinliklerinin amacı «Milli birlik», «Milli şuur», «Milli beraberlik» şeklinde belirtilip, toplumsal çözülmenin önüne geçilecek şeklide asimilasyoncu etkinlikler yaygınlaştırılır. Böylece kendilerinin dışında bir ulus olmadığını,eğitim vasıtası ile çocuklara öğretirler.

ETNCSANTRİZM : Sömürgeci uluslar, kendi uluslarını yüceltip,diğer ulusları aşağılayacak şeklide çocuklarda şoven duygular geliştirmeye özenirler. Örneğin; «Ne mutlu Türküm diyene»,«Bir Türk Dünya’ya bedeldir» diğer uluslar ise; «Gavur, ecnebi,hristiyan, turist» diye aşağılanırlar.

KOZMOPOLİTİZM : Hakim sömürgeci güçler ulusal baskı altında tuttukları halka şirin görünüp ve dünya kamuoyunu yanıltmak için ulus farkı tanımadıklarını söyleyecek kadar kozmopolit görüşler geliştirerek asimilasyoncu eğitimi haklı gösterirler. Örneğin,ülkesinde ırkçı baskılar ve uygulamalar içerisinde bulunanlar,dünyadaki ırkçı baskıları protesto edecek şekilde hümanist kesilirler.

Hakim sömürgeci güçlerin insanlık sevgisi uluslararası gümrük duvarlarının kaldırılması amacına yönelik emperyalist kozmopolist anlayıştan kaynaklanır.

KÜLTÜR VE DİL ASİMİLÂSYONU

Bir ulusun ayırıcı özellikleri olarak şunları görebiliyoruz;

a) Toprak birliği

b) Ekonomik yaşam birliği

c) Dil Birliği

d) Kültür Birliği

e) Ruhsal şekillenme

f) Tarihsel oluşum.

Bunlardan toprak ve ekonomik birlik sömürgeleştirme siyaseti sonucunda denetim altına alınır. Dil birliği dil asimilasyonuna diğer özellikler ise, kültürel asimilasyona tabi tutularak, ezilen ulus tüm özellikleriyle sömürgeleştirme” çemberinin içine alınır. Ekonomik ve toprak üzerindeki sömürgeleştirme siyasetinden ziyade, dil tarih, kültür ve ruhsal şekillenme üzerinde tam denetim kurup, istedikleri sömürgeleştirme isteklerine kolay kolay ulaşamazlar.Bu nedenle ellerinden gelen tek şey, asimilasyoncu bir örgütlenme ile denetim sağlarnaktır.Ulusların belirleyici özellikleri, bunların tek tek yok edilişi ile oluşan süreçlerin şematik görünüşü şöyledir :

DİL BİRLİĞİ,DİL ASİMİLÂSYONU,EKONOMİK VE TOPRAK BİRLİĞİ

SÖMÜRGELEŞTİRME KÜLTÜR BİRLİĞİ – RUHSAL ŞEKİLLENME – TARİHİ OLUŞUM KÜLTÜREL ASİMİLÂSYON

Kültürel asimilasyon süreci kendiliğinden, raslantısal bir süreç olarak ezen ulus ile ezilen ulus kültürünün bir yakınlaşması değil, birinin diğerinin kültürü üzerinde denetim kurup, zaman zaman zorla kültürleme (trans-culturlatian) yöntemleri geliştirirler.Ulusal baskının yasallaştırılmış, organize edilmiş, hakim ulusun sembolik değerleriyle donatılmış kurumlar olarak eğitim kurumlarına asimilasyoncu işlevler kazandırılarak bir araç olarak yararlanılır.Ezilen ulusun adı, toprağının adı, dilinin adı, yasaklaştırılır.Eğitim kurumlarında hakim sömürgeci milli semboller kullanılır.Buna sembolik düzeyde asimilasyon denir. En önemli asimilasyon süreci budur. Çünkü ezilen ulusun özkimliği alınır, tüm bu sembolik düzeydeki inkar sonucunda birey ezen ulusun kimliğini üzerinde taşımak zorundadır. (Yasal zorunluluk) Özbenliği ve özülkülerinin tarihsel şekillenmesi sömürgeci güçler tarafından parçalanarak ezilen ulus kültürünün bütünlüğü içersinde kültürel boşluklar yaratılır. Bu boşlukların yaratılmasının amacı, zamanla yapılacak asimilasyoncu etkinliklere yer ayırmak ve sosyo-kültürel-entegrasyon sürecini kolaylaştırmaktır. Hakim sömürgeci güçler asimilasyoncu yüzlerini gizlemek için eğitim kurumları aracılığı ile asimilasyon etkinliklerini tersyüz ederek, «Toplumsal değişme» toplumsallaşma (socialization) ve modernleşme olgularına dayalı akla uydurma (rationalization) yöntemleri geliştirirler. Toplumsal değişme olgusu bilimsel olarak türdeş bir toplumda şerbet kültür değişmeleri sonucunda oluşan yapısal-işlevsel değişmelerdir. Ama asimilasyon etkinlikleri sonucunda, asimile olmuş bireyler toplumsal değişme süreci ile haklı gösterilemez. Çünkü hem empoze edilmiş, hem de farklı ulusun kültür çemberi içine alınmıştır. Diğer yandan çocuğun toplumsallaşması ve toplumun çağdaşlaşması olarak gösterilen asimilasyon süreci, sömürgeci güçlerin asimilasyonu haklı kılmak, cazip gösterme eğiliminden kaynaklanır. Toplumsallaşma, çocuğun kendi doğup, büyüdüğü toplumsal yapı içersinde uyum göstermesi yoksa hakim ulusun değerlerini benimsemesi demek değildir. Aynı şekilde çağdaşlaşma olgusu bir toplumun dünya standartlarına

ulaşma düzeyidir. Ölçü ise teknolojik gelişmedir. Ama asimilasyon

itygulamalarmı uygarlaştırma, çağdaşlaştırma adı altında göstermek

gerçekleri çarpıtmaktır.

DİL ASİMİLÂSYONU VE OKUL ÇAĞI

Çocuk süt ve anaokulu çağında (0-6) yaşlarında en çok annesiyle ilişkide bulunduğu için, zorunlu olarak annesinin dilini öğrenir.Çocuk zorunlu öğrenim çağına geldiği zaman onun için ayrı bir dönem başlar. Çocuk artık ana dilini unutacak hakim sömürgeci ulusun dili asimilasyonu sonucunda, yabancı, başka bir dil öğrenecektir.Resmî ve yazı dili sömürgecilerin dili olduğu için etken,ezilen ulusların dili ise, edilgen bir gelişme içerisine girer. Çocuğun,davranışları kendi diliyle oluşan kültür dokusu ile ödüllendirilmediği için geriye ket vurma süreci ile çocuğun öğrendikleri,önceden öğrendiklerini unutturacaktır. -Böylece çocuk dil asimilasyonuna uğrayacaktır. Hakim sömürgeci güçlerin fizik kaynaştırma yolu ile oluşturdukları«yüzyüze ilişkilerin» temelinde görsel-işitsel (audio-visuelle) yöntemle dil asimilasyonunu kolaylaştırıcı amaçları vardır.

S O N U Ç :Hakim sömürgeci güçler kaynaklara dayalı geriden alma, yöntemi ile, gelişen perspektifler içerisinde ezilen ulus kültürünün teorik kuşatılması, eğitim kurumları vasıtası ile ezilen ulus çocuklarına telkin yolu ile aktarılıp, çocuklar koşullandirildiği için «asimilasyonun aşılması» yolları da tıkanır. Ama ezilen ulus kültürünün filizlenip, boy göstermesi, içten dışa doğru gelişen kültürel yayılma sonucunda (kültürel if azyon) oluşan şekillenmeye karşı girişilen ırkçı, şoven ve militarist baskılar hiçbir zaman o ulusu ortadan kaldırmaya yetmemiştir.

http://pomaknews.com/?p=870
pomaklar.com
pomaklar.com
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 1529
Yaş : 50
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : Pomakistan
İşiniz : Yazar,araştırmacı),Siyaset
Ad Soyad & İme Prezime : Pomaklar.com
Tesekkur : 42
Puan : 1647
Kayıt tarihi : 27/05/07

Character sheet
Blog: test

http://pomaknews.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz